Algemene, leverings en facturatievoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. CDBLU.be staat onder meer in voor IT en Telecomvragen, aankoop en aansluiting van hardware.
2. De zetel van CDBLU is gevestigd te 9700 Oudenaarde Heurnestraat 51, met KBO nummer 0739.474.649

Artikel 2: Definities en toepassing van onderhavige voorwaarden
1. In onderhavige voorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt: – CDBLU.be: CDBLU.be zoals weergegeven in artikel 1 – Opdrachtgever: elke partij die met CDBLU.be in een contractuele relatie komt te staan
2. Deze algemene, levering- en facturatievoorwaarden (hierna = voorwaarden) zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen CDBLU.be en de opdrachtgever.
3. Andersluidende voorwaarden maken nooit deel uit van de contractuele relatie tussen CDBLU.be en de opdrachtgever, tenzij deze uitdrukkelijk én schriftelijk wordt overeengekomen.
4. Het voorbehoudloos aanvaarden van een aanbieding, offerte of voorstel, geldt als instemming, aanvaarding en toepassing van huidige voorwaarden op de tussen partijen gesloten overeenkomst.
5. De niet toepassing van een (onder)deel van huidige voorwaarden en de erin opgenomen artikelen, laat de toepassing van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en voorstellen uitgaande van CDBLU.be
1. De aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod/offerte/voorstel bindt de partijen.
2. De opdrachtgever aanvaardt dat CDBLU.be in geen geval kan gehouden worden tot uitvoering van de overeenkomst mocht het aanbod/offerte/voorstel behept zijn met een kennelijke vergissing of verschrijving of andere omissie en dit naar alle redelijkheid en billijkheid.
3. Indien slechts een gedeelte van een aanbod/offerte/voorstel door de opdrachtgever wordt aanvaard, komt het overige gedeelte van het aanbod/offerte/ voorstel ogenblikkelijk te vervallen.
4. Annulering door de opdrachtgever na aanvaarding van een opdracht is kosteloos voor zover CDBLU.be de uitvoering van de werkzaamheden nog niet heeft aangevat én nog niet heeft ingepland. In de overige gevallen bedragen de annulatiekosten 250 € + 5% van het bedrag van de opdracht.

Artikel 4 De uitvoering, de levering en de leveringsvoorwaarden
1. CDBLU.be zal de door haar uit te voeren leveringen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, en dit op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
2.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle juiste en benodigde gegevens (onderdelen en informatie benodigd voor het uitvoeren van de opdracht) tijdig aan CDBLU.be worden verstrekt. Bij gebreke waaraan CDBLU.be de (uitvoering van de) overeenkomst kan opschorten.
3.  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat CDBLU.be op de vooraf bekend gemaakte dag en tijd, toegang krijgt tot de plaats(en) en zaken waar(op) de werkzaam-heden moeten verricht worden.
4. Het risico van alle door CDBLU.be geleverde en/of geplaatste goederen, evenals de aan CDBLU.be toevertrouwde goederen, berusten bij de opdrachtgever.
5. De door CDBLU.be bij de opdrachtgever geleverde en/of geplaatste goederen worden door deze laatste op adequate wijze verzekerd.
6. CDBLU.be kan steeds om een vooruit-betaling verzoeken.
7. CDBLU.be kan en mag voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst derden inschakelen zonder voorafgaandelijk akkoord en/of consultatie van de opdrachtgever. In voorkomend geval blijven onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. CDBLU.be kwijt zich van zijn taak zoals van een eenzelfde onderneming in de IT-branche kan en mag worden verwacht.
2. In geen geval aanvaardt CDBLU.be enige aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar eigen handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door haar grove schuld en/of opzet.
3. De aansprakelijkheid van CDBLU.be is beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden. Onverminderd wat voorafgaat is CDBLU.be nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke het verzekerde bedrag overstijgt, voor zover de schade gedekt wordt door een door CDBLU.be gesloten verzekering.
4. De opdrachtgever dient CDBLU.be te vrijwaren voor aanspraken van derden indien en voor zover deze schade het gevolg is, zelfs onrechtstreeks van: – het ondeskundig gebruik door de opdrachtgever; – de niet conforme handeling van de opdrachtgever met adviezen of instructies van CDBLU.be; – het meedelen fouten of onjuistheden in de gegevens afkomstig van de opdrachtgever aan CDBLU.be; – de uitvoering van werken door derden aan het geleverde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CDBLU.be.

Artikel 6 Garantie en Klachten
1. De geleverde goederen worden beschouwd als aanvaard in de magazijnen van CDBLU.be door de opdrachtgever. Bij niet overeenstemming (limitatief: zichtbare gebreken of onvolkomenheden) van de geleverde goederen dient de opdrachtgever schriftelijk te reageren uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen na de levering van de goederen. De overige klachten betreffende leveringen of diensten van CDBLU.be moeten aan CDBLU.be schriftelijk toekomen binnen de 8 kalenderdagen na de levering of uitvoering van de werken.
2. De geleverde waren worden niet teruggenomen.
3. De goederen reizen op risico van de opdrachtgever.
4. Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd onder de voorwaarden van de fabrikant.
5. De waarborg/garantie zal nooit verder reiken dan de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de gebrekkige levering, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst
6. Indien een goed of dienst niet naar volle tevredenheid door CDBLU.be aan opdrachtgever geleverd zou zijn, dan zal CDBLU.be zonder bijkomende kosten eventuele fouten rechtzetten. Hiertoe dient opdrachtgever CDBLU.be schriftelijk aan te schrijven en vervolgens deze laatste toelaten de klacht te onderzoeken.
7. De door de opdrachtgever geformuleerde klachten geven geen recht op betalingsvermindering of -uitstel.
8. Elke garantie komt te vervallen indien de door CDBLU.be geleverde zaken of diensten van aard of samenstelling zijn gewijzigd en/of veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of  beschadigd.

Artikel 7 Betaling
1. De facturen zijn betaalbaar contant na ontvangst factuur. De facturen gericht aan niet-particulieren zijn betaalbaar binnen de termijn van 14 dagen.
2. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10 % op jaarbasis, evenals een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 50 Є) als schadevergoeding.
3. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn heeft CDBLU.be het recht zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en naar haar eigen inzicht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, al dan niet met een eis tot schadevergoeding.
4.CDBLU.be rekent voor een aanmaning een administratieve kost van 20€ aan.
5. CDBLU.be blijft alle eigendomsrechten op het geleverde goederen behouden tot het moment dat alle openstaande vorderingen door de opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
De opdrachtgever aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten (evenals auteursrecht) verbonden aan de door CDBLU.be geleverde software of diensten permanent berusten bij CDBLU.be.

Artikel 9 Bevoegde rechter
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van CDBLU.be bevoegd.’